Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Szkoła policealna

Elżbieta Wojtera
Odsłony: 2204

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nowej Wsi
ogłasza nabór na rok szkolny 2022/2023 do szkół dla dorosłych*:

Podstawa prawna:
Na rok szkolny 2023/2024 rekrutacja do Szkół Policealnych dla dorosłych będzie prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r.poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) art.154 oraz Zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznychszkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.

Lp

Typ szkoły

Cykl nauki (w latach)

podbudowa

Forma kształcenia

Zawód

1.

Szkoła Policealna dla Dorosłych

1

Ukończona szkoła średnia,

/nie jest wymagana matura /

zaoczna**

Florysta
sp1

2

Ukończona szkoła średnia,

/nie jest wymagana matura/

zaoczna**

technik administracji

sp2

* Do szkół dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę, za wyjątkiem przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osoby, które nie ukończyły 18 lat.

Formy kształcenia w szkołach dla dorosłych:
forma zaoczna - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (sobota 8.45 – 16.55, niedziela 8.45 –16.55).

Szkoła policealna
Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI

Oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego.
Nauka w szkole trwa 2 lata, w tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych. przez OKE egzaminów zawodowych.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu).
W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.
Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

- działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnejta1
- podstawy prawa cywilnego
- postępowanie w administracji
- podstawy prawa pracy
- podstawy prawa administracyjnego
- podstawy finansów publicznych
- wykonywanie pracy biurowej
- język obcy w administracji

Czego uczysz się na zajęciach?

- gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
- nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych,
- sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
- prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej,
- prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz zarządzaniem zespołem pracowników.

Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji.

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.
Co po szkole?
Jako technik administracji możesz pracować w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

 ta2  ta3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

  

Szkoła policealna Zawód: FLORYSTA

Oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego.
Nauka w szkole trwa 1 rok, w II semestrze słuchacze mogą przystąpić do egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez OKE.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu).
W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.
Jakie przedmioty realizowane są na kieunku Florysta?f1

- materiałoznawstwo roślinne i nieroślinne 
- aranżacje kompozycji florystycznych
- język obcy we florystyce  
- kulturowe podstawy florystyki 
- wykonywanie kompozycji florystycznych

Czego uczysz się na zajęciach?

- znajomości roślin
- rozwijania wrażliwości i wyobraźni plastycznej
- tworzenia kompozycji kwiatowych z kwiatów żywych i suszonych
- tworzenia wiązanek okolicznościowych
- zasad tworzenia dekoracji z roślin

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Co po szkole?
Jako florysta możesz pracować w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój na przyjęcia, salonach florystycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.

f2

f3 

Masz zawód … masz szansę na pracę