Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Deklaracja dostępności 2024

Admin
Odsłony: 579

Deklaracja Dostępności
dla strony internetowej www.nowawies.ckziu.edu.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.
• Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-13.
Status zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
• Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
• Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
• Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
• Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
• Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury,
• Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
• W kodzie strony nie został określony główny język,
• Kod strony nie jest wolny od błędów.
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-17. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.
Przygotowanie deklaracji dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-25.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-21.
Udogodnienia
Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:
• odwróć kolory
• monochromatyczny
• jasne i ciemny kontrast
• niskie i wysokie nasycenia
• możliwość powiększenia liter
• zaznacz linki
• zaznacz nagłówki
• skalowanie treści
• zmiana rozmiaru czcionki
• wysokość interlinii
• odstęp liter
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Wawer, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 667 20 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
Dostępność architektoniczna
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
Nowa Wieś 70A
05-660 Warka
Parking
• Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
• Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
• Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 100 metrów.
• Parking jest bezpłatny.
• Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu. Można na niego wjechać przez bramę.
Pies asystujący
• Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
Wejście do budynku
• Do wejścia prowadzą schody.
• Przy schodach znajduje się poręcz.
• Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 0,5%.
• Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 500 centymetrów.
• Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
• Otwierają się na zewnątrz.
• Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
• Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
• Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
• Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
• Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
Przestrzeń za wejściem
• Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
• Punkt obsługi znajduje się w sekretariacie, w odległości 10 m, na prawo od drzwi wejściowych, nad drzwiami napis
Ciągi poziome
• Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
Ciągi pionowe
• Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
Schody
• Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
Pomieszczenia
• Około 10% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.
Łazienka
• Nie mamy dostępnej toalety.
• Drzwi otwierają się na zewnątrz.
• Nie ma pochwytów przy ustępie.
Aplikacje mobilne
brak
Dodatkowe informacje
• Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności.