Artykuły

Admin
today betting odds oddstake.com football dropping odds and tips
 Początki sadownictwa na ziemi grójeckiej związane są z dwiema kobietami - Anną, ostatnią księżną mazowiecką z rodziny Piastów (XV w.) i królową Boną (XVI w.).
    One to nadawały ogrody i znaczne połacie ziemi pod, jak byśmy to dziś nazwali, uprawę ogrodniczą. Sprawę urzędowo przypieczętował król Stefan Batory, który dyplomem swym datowanym 12 sierpnia 1578 r. zatwierdził, między innymi mieszczanom grójeckim i goszczyńskim, prawo posiadania ogrodów.
    Szczególne miejsce w rozwoju sadownictwa w tym rejonie zajmuje okres 20-lecia międzywojennego. Według danych z 1938 r. teren powiatu grójeckiego przodował w sadownictwie całego kraju. Po wojnie w latach 50-tych powstało tu Gospodarstwo Doświadczalne Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach.
     Nie dziwi zatem fakt, że w połowie lat 60-tych władze lokalne i oświatowe oraz społeczność rolna powiatu grójeckiego podjęły starania o powołanie placówki kształcącej i przygotowującej młodzież do zawodu rolnika ogrodnika o specjalności sadowniczej.

szkolap3m  szkolap1m

    Projekt budowy został opracowany w latach 1965-1966. Do prac zaś przystąpiono w 1967 r. Szkołę budowały aż 3 przedsiębiorstwa z Grójca, Góry Kalwarii i Pruszkowa. Obiekt do użytku oddano 31 lipca 1973r., zaś internat dopiero 15 września.

    Pierwszym dyrektorem Technikum Ogrodniczego w Nowej Wsi został Janusz Frydrykiewicz. A oto nauczyciele, którzy podjęli wtedy pracę w szkole:

 1. Anna Plecińska

 2. Jan Gwardys

 3. Zygmunt Chmielewski

 4. Wanda Witkowska

 5. Jadwiga Grabowska

 6. Józef Sienkiewicz

 7. Zbigniew Głogowski

 8. Ryszard Mirosz

 9. Maria Strzałka (Mąka)

 10. Monika Gwardys

 11. Elżbieta Borkowska

 12. Andrzej Żórawiński

 13. Anna Łaszewska

 14. Jadwiga Chromińska

 15. Bronisław Krajewski

 16. Regina Krajewska

 17. Elżbieta Gołota (Gościło) od 1.01.1974

 18. Henryk Wątroba

 19. Stanisława Paluch (Róg)

 20. Marianna Czamara

 21. Grażyna Legucka (Domańska) od 1.01.1974

 22. Helena Maciak od 1.01.1974

    Uroczystość otwarcia miała miejsce 17 września o godzinie 9.00. Pierwszy rok nauki rozpoczęło 347 uczniów w 4 klasach Technikum Ogrodniczego 3-letniego, w 3 klasach pierwszych Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej oraz w jednej klasie drugiej przejętej z Jasieńca. 
    Teraz rozpoczęła się normalna praca - pierwsze lekcje, zajęcia w tworzących się różnych organizacjach, pierwsze uroczystości szkolne, konkursy i olimpiady, pierwsze praktyki, wspólne wyjazdy na wycieczki. 
Nadal trwały prace porządkowe w szkole i na terenie do niej przylegającym. Budowano jeszcze Dom Nauczyciela oraz warsztaty szkolne. Uczniowie pod opieką wychowawców pracowali przy tworzeniu działek doświadczalnych i boiska sportowego. Wielki wysiłek młodzieży i nauczycieli włożony w stworzenie dobrych warunków do pracy dydaktycznej i wychowawczej został dostrzeżony. W 1977 roku Technikum Ogrodnicze w Nowej Wsi wzięło udział w konkursie "Boisko w każdej wsi. Ośrodek Sportu i Rekreacji w każdej gminie". Za nasze obiekty przyznano nam V miejsce i nagrodę pieniężną.
    Ze względu na specyfikę szkoły ważne miejsce w procesie nauczania miała i ma praktyka. Początkowo zajęcia praktyczne odbywały się w Rolnym Zakładzie Doświadczalnym w Krobowie, potem na miejscu w Nowej Wsi w Gospodarstwie Doświadczalnym Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach. 
Najlepsi uczniowie kierowani byli na praktyki zagraniczne głównie do NRD i Czechosłowacji. Pierwsza taka grupa wyjechała już w 1975 r. (zajęcia wakacyjne). W roku szkolnym 1975/76 nasza szkołę opuścili pierwsi maturzyści. Było ich 57. 
   We wrześniu 1978r. nastąpiła zmiana nazwy szkoły, a tym samym struktury organizacyjnej, tej placówki. Nie ma już Technikum Ogrodniczego. Jest teraz Zespół Szkół Ogrodniczych, w skład którego wchodziła szkoła nowowiejska i  7 filii kształcących kadry dla rolnictwa w Błędowie, Brzózie, Chynowie, Magnuszewie, Mogielnicy, Górkach koło Promnej i w Stromcu. 

     Bardzo ważne wydarzenie miało miejsce w roku szkolnym 1983/84. Obchodziliśmy wtedy jubileusz dziesięciolecia istnienia szkoły. Z tej okazji mieliśmy otrzymał patrona. Wybór padł na sławnego syna ziemi grójeckiej Tomasza Nocznickiego. Przygotowania do tego święta trwały rok. Główną uroczystość poprzedziła sesja popularno-naukowa w dniach 8-9 października poświęcona życiu i twórczości oraz działalności społeczno-politycznej Nocznickiego. Zaszczycili nas wtedy swą obecnością przedstawiciele NK ZSL z wiceprezesem prof. J. Kukułką, a także wnukowie patrona, Władysław i Zbigniew Noczniccy. Referaty dotyczące bohatera sesji wygłosili: doc. dr Henryk Mierzwiński, doc. dr hab. Stanisława Jarecka-Kimlowska, dr Leon Nawrocki, mgr Henryk Szopa i mgr inż. Zbigniew Nocznicki. To ostatnie wystąpienie było szczególnie interesujące, bo mówiło o Nocznickim jako zwykłym człowieku, ojcu rodziny, dziadku. 
Na zakończenie sesji szkoła dostała popiersie wielkiego grójczanina dłuta Ferdynanda Jarochy jako dar NK ZSL. 
     Natomiast 14 tego miesiąca Kuratorium Oświaty i Wychowania w Radomiu nadało naszej placówce imię Tomasza Nocznickiego. Tego dnia została odsłonięta pamiątkowa tablica z brązu, która znajduje się przy wejściu do budynku szkolnego, na ścianie frontowej z wygrawerowaną podobizną patrona i napisem:

"Tomasz Nocznicki 1862-1944
syn ziemi grójeckiej, radykalny działacz ludowy,
publicysta, propagator oświaty rolniczej, poseł
i senator II Rzeczypospolitej".

Otrzymaliśmy wtedy sztandar i uczniowie po raz pierwszy złożyli przy nim ślubowanie. Były to bardzo podniosłe i niezwykle chwile. Przy tej okazji odbył się I Zjazd Absolwentów. Uczestniczyło w nim ok. 285 naszych wychowanków. Po tym spotkaniu, oprócz wspomnień, pozostała tablica pamiątkowa w holu szkoły. 

     Tego roku przeżywaliśmy również zmiany w łonie dyrekcji. Odszedł od nas dyrektor Janusz Frydrykiewicz. Po nim tę funkcję pełnili Otylia Świątkowska do 1989r., a następnie Jacek Stolarski. Obecnie pracą szkoły kieruje Krystyna Gregorczyk. 

     Od końca lat 70-tych ZSO traci filie. Część z nich ulega likwidacji inne usamodzielniają się (w 1979r. Góry, Stromiec, 1986 Mogielnica, 1987 Chynów, 1989 Magnuszew, 1990 Brzóza). Natomiast włączono do tej placówki Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa w Jasieńcu. Nastąpiło to w 1987r. Ten stan przetrwał do 1991. Obecnie w skład ZSO wchodzi tylko 1 filia w Błędowie. Zgodnie z tradycją kształcimy ogrodników o specjalności: warzywnictwo, sadownictwo, szkółkarstwo, kwiaciarstwo. W 1993 powstało Liceum Ekonomiczne, którego absolwenci uzyskują tytuł technik ekonomista o specjalności rachunkowość i rynek rolny. 
Nasza społeczność uczniowska liczy ok.700 uczniów, a zatem w ciągu 25 lat istnienia szkoły podwoiliśmy liczbę młodzieży uczącej się u nas. 
     Obecnie zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotów ogólnych, zawodowych: sadownictwa, kwiaciarstwa, warzywnictwa, uprawy, ekonomii, maszynopisania, gospodarstwa domowego. Szczególną naszą duma są dwie pracownie informatyki. Obok sali gimnastycznej, stadionu istnieje od 1988 r. siłownia. 
Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych szkolnych warsztatach, ogródkach doświadczalnych, 3 szklarniach, które były budowane w latach 1982-1997, a przede wszystkim w szkolnym gospodarstwie. 
Jest to jedno z największych osiągnięć naszej wspólnoty - dyrekcji, nauczycieli, rodziców uczniów i samej młodzieży. Uzyskanie ziemi po Doświadczalnym Gospodarstwie Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach było możliwe dzięki pomocy prof. Edwarda Langego, dyrektora wyżej wymienionej instytucji i kierownika Urzędu Rejonowego w Grójcu, Władysława Piątkowskiego. Od 1995r. jesteśmy właścicielami 80-hektarowego gospodarstwa (w tym 60 ha to sady), chłodni na 500 t owoców, parku maszynowego. 
     Młodzież ma do dyspozycji bogato wyposażoną bibliotekę liczącą blisko 20 tys. woluminów. Przy niej funkcjonuje czytelnia. W szkole jest świetlica i punkt małej gastronomii. Od początku działania placówki istnieje internat, w którym może mieszkał ok. 200 wychowanków. Jest to bardzo ważne ze względu na fakt, iż większość naszych uczniów dojeżdża do szkoły. 
      W 1997 r. placówka zmieniła swój status. Teraz jest to Zespół Szkół Ogrodniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi. Od tej chwili nie tylko kształcimy naszą młodzież na ogrodników, ale również szkolimy młodych ludzi z całej Polski. Przyjeżdżają do nas na praktyki. Odbywają się u nas również warsztaty, kursy dla dorosłych. 

     W ciągu minionych 25 lat naszą szkołę ukończyło ok. 3000 uczniów. Najlepszą uczennicą była Monika Legucka - absolwentka 5-letniego Technikum Ogrodniczego z 1998 r. Za wyniki w nauce i działalność społeczną uzyskała stypendium Premiera RP. 
     Część absolwentów utrzymuje stały kontakt ze swymi wychowawcami. Odwiedzają szkołę. Zorganizowali 2 zjazdy w 1983 i 1994 r. Są wśród nich ogrodnicy, sadownicy prowadzący własne gospodarstwa, są też ludzie nauki, lekarze, prawnicy, ekonomiści, nauczyciele, dziennikarze. Kim będą kolejni wychowankowie, zobaczymy. 
     Co przyniesie jutro, zależy w dużym stopniu od nas. Z Kronik Szkolnych widać, że wszyscy, tj. nauczyciele, uczniowie, rodzice byli bardzo zaangażowani w życie naszej placówki. Mam nadzieję, że my, obecni członkowie tej wspólnoty, będziemy równie dobrze a może lepiej pracował, działał, aby cieszył się coraz większym uznaniem w naszym środowisku. Historia nas zobowiązuje.
We wrześniu 1998r. odbył się III Zjazd Absolwentów, a w 2003 roku IV zjazd połączony z obchodami 30-lecia szkoły.
Młodzież odnosiła sukcesy w olimpiadach i konkursach. W 2002r. w konkursie „ Zielone Dyplomy” Łukasz Dytrych otrzymał II nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
      Nastąpiły zmiany na stanowiskach kierowniczych. Nowym dyrektorem od marca 2002r. został mgr inż. Jacek Domański. Dyrektorem do spraw wychowawczych – mgr Danuta Borowiec, kierownikiem szkolenia praktycznego – mgr inż. Grzegorz Wawer.
      Nastąpiła zmiana nazwy szkoły na: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tomasza Nocznickiego. Otwarto nowe kierunki kształcenia: Liceum Profilowane o profilach: ekonomiczno – administracyjnym, gospodarczo- usługowym i zarządzanie informacją. W technikum- technikum architektury krajobrazu.
Od 2005r. z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wyłączono Centrum Kształcenia Praktycznego. Zlikwidowano także Pomocnicze Gospodarstwo Szkolne, majątek byłego Instytutu.
Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2005/2006 odbyła się w murach naszej placówki. Przybyli znamienici goście: parlamentarzyści: Mirosław Maliszewski – poseł RP (absolwent ZSP), Marek Suski – poseł RP. Stanisław Karczewski – senator RP, prof. Zdzisław Szeląg i dr Leon Nawrocki, dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu grójeckiego. 
Tradycją szkoły są zimowe wyjazdy młodzieży wraz z nauczycielami szkolnym autokarem. Od kilku lat odwiedzamy miejscowość Murzasichle, położoną 8 km od Zakopanego. Narciarze i snowboardziści ćwiczą swe umiejętności. Do zjazdów zachęca nowoczesny wyciąg krzesełkowy, koneserom góralszczyzny izba regionalna oferuje góralskie opowieści, rozmowy z ludowymi bajarzami
i muzykę góralską. Przede wszystkim jednak urzekają wszystkich piękne krajobrazy. 
     Od kwietnia do czerwca 2007 roku placówka realizowała projekt „Kuźnia dobrych przykładów” w ramach Programu: ,,Działaj lokalnie V”. Koordynatorami przedsięwzięcia byli: Danuta Borowiec, Elżbieta Wojtera, Maria Kocewiak, Grzegorz Wawer. Wspieranie przedsiębiorczości wśród młodzieży, spotkania z przedsiębiorcami, szkolenia, gry symulacyjne z zakresu zakładania własnych firm – to główne cele projektu. W trakcie realizacji odbyły się dwa szkolne konkursy „Józek zakłada firmę”, „Józek w działaniu”, spotkania z ludźmi sukcesu (m.in. posłem RP Mirosławem Maliszewskim, wicestarostą Marianem Górskim), oraz wyjazdy studyjne młodzieży do wzorcowych przedsiębiorstw. Zwycięzcą całego przedsięwzięcia została klasa II Liceum Profilowanego (wych. Małgorzata Bosak), której uczniowie – w nagrodę – przebywali w gospodarstwie agroturystycznym,, Ranczo u Dajmusa’’.
     Godną naśladowania inicjatywą jest wspieranie i szerzenie idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów. Słowa Jana Pawła II najpełniej przekazują tę ideę:

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to kim jest,
nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

     Od 29 lat działa w szkole klub Honorowego Dawstwa Krwi. Opiekę nad HDK sprawowali: Maria Mąka, Marianna Czamara, Anna Dacka, Konrad Jankowski, Agnieszka Tomala. Nauczyciele również oddają krew.
     Samorząd Uczniowski pod opieką Marii Kocewiak i Agnieszki Tomali szerzy ideę wolontariatu wspierając, zakład dla niewidomych dzieci w Laskach.
     W ciągu ostatnich lat na emeryturę odeszli: Maria Kuźma, Teresa Słabuszewska, Monika Gwardys, Józef Skrzypczak, Roman Frydrych, Andrzej Żórawiński, Stanisław Róg, Helena Maciak, Elżbieta Gościło, Agnieszka Boronowicz, Maria Mąka, Marianna Czamara, Grażyna Domańska, Janina Górska, Krystyna Nakoneczna, dyrektor Jacek Domański.
     Nowi nauczyciele to: Lesya Kovaliv, Małgorzata Bosak, Agnieszka Tomala, Ewa Malowaniec, Ewa Jagiełło – Kowalczyk, Kalina Skarzyńska, Ewa Szczygieł, Anna Zabieglińska, Daniel Zygmunt.
Od 1 września 2007 r. nastąpiły zmiany na stanowiskach kierowniczych. Dyrektorem została mgr Danuta Borowiec, wicedyrektorem mgr inż. Elżbieta Wojtera, kierownikiem kształcenia praktycznego pozostał mgr inż. Grzegorz Wawer.
W roku szkolnym 2007/2008 zostały zmodernizowane obiekty sportowe oraz oddano małą salę gimnastyczną, wyposażoną w sprzęt fitness.
Z funduszy m.in. Rady Rodziców zakupiono nagłośnienie. Przewodniczącym Rady w lat. 2005 – 2008 była pani Anna Kalbarczyk, wiceprzewodniczącym pan Waldemar Hajdenrajch.
Szkoła otrzymała dwie pracownie komputerowe i Multimedialne Centra Informacji w ramach projektu: ,,Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej działa w bibliotece, służy do celów edukacyjnych uczniom i nauczycielom. Uczniowie chętniej odwiedzają czytelnię i Centrum Multimedialne, są one dla nich atrakcyjnym miejscem w szkole.
    Nowa Wieś to serce regionu sadowniczego. Tutaj wykształciło się wiele pokoleń sadowników, tutaj zdobywają wiedzę i umiejętności przyszli producenci najsmaczniejszych owoców. Tradycyjnie od trzech lat szkoła gości ogrodników z okolic Grójca i Warki w dniu Owocobrania. Spotkania odbywają się jesienią i są okazją podsumowania całego cyklu prac w sadach i ogrodach. Okoliczności sprzyjają również wymianie doświadczeń i pogłębianiu wiedzy z zakresu sadownictwa.
Dotychczas szkołę odwiedzili m.in.: Mirosław Maliszewski – Prezes Związku Sadowników i poseł RP, prof. dr hab. Kazimierz Tomala – rektor SGGW, doc. dr  hab. Waldemar Treder.
     Krzewienie wartości patriotycznych jest istotnym elementem w wychowaniu kolejnych pokoleń Polaków. Ideę VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni – Piosenki Patriotycznej – Ludowej i Tańca Ludowego oddają słowa:

,,Nim się krótki sen życia prześni,
Nim drogę trudów przebędziem śliską,
Chowajmy w duszy dźwięk polskiej pieśni 
I bratnich uczuć ognisko!”

Odbył się on 26 i 27 kwietnia 2008r. w naszej szkole. W pierwszym dniu Festiwalu wysłuchano wszystkich finalistów, natomiast drugiego dnia odbył się koncert laureatów. Koncert galowy uświetniła swym występem Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych z Dęblina i Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Miłą niespodziankę sprawiła uczennica klasy I Technikum Architektury Krajobrazu – Paulina Kot, zajmując II miejsce w kategorii :Szkoły Ponadgimnazjalne. Chór szkolny pod opieką Marii Kocewiak zajął III miejsce. Festiwal odbywał się ,,ku czci tych wszystkich, którzy oddali w obronie Ojczyzny To, co mieli najcenniejsze – Życie!”
    W kwietniu mury szkoły opuścili kolejni absolwenci. Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły odbyło się 21 maja 2008r. Odeszły 4 klasy: IVA Technikum Ogrodniczego – wych. Marianna Czamara (Barbara Tomasik), IVB Technikum Ogrodniczego – wych. Zofia Janowska, IV Technikum Architektury Krajobrazu – wych. Elżbieta Wojtera, klasa III Liceum Profilowanego – wych. Małgorzata Bosak. Uczniowie tych klas szczególnie wpisali się w historię szkoły, osiągając wysokie wyniki w nauce a także sukcesy sportowe.
Uczennica klasy III Liceum Profilowanego – Kinga Podworska osiągnęła 100% frekwencję z trzech lat edukacji. Najwyższe wyniki w nauce uzyskały: Karolina Dąbrowska – Technikum Architektury Krajobrazu i Aneta Majewska – Liceum Profilowane. Uczennice wyżej wymienione otrzymywały w roku szkolnym 2007/2008 Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Wspaniałym osiągnięciem jest I miejsce Mariusza Gizy z klasy IVB Technikum Ogrodniczego(wych. Zofia Janowska) w Eliminacjach Okręgowych XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (blok ogrodnictwo) w Warszawie.
Żywimy przekonanie, że kolejne lata przyniosą nie mniejsze osiągnięcia.