Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Elżbieta Wojtera

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

to nowe, dodatkowe możliwości na rynku pracy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi jest placówką państwową. Dzięki temu nasza szkoła, utrzymuje wysokie standardy kształcenia.
Zdobycie wykształcenia zawodowego przez osoby dorosłe jest możliwe również poprzez ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z zakresu kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu ( w zależności od zawodu może to być 1, 2 kwalifikacje). Zdanie egzaminu z danej kwalifikacji daje uprawnienia do wykonywania pracy w zakresie tej kwalifikacji. Natomiast zdanie egzaminów ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie i posiadanie wykształcenia średniego daje tytuł technika.
Uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być absolwent szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły branżowej, liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły wyższej, pragnący zdobyć uprawnienia z zakresu danej kwalifikacji lub zawodu.
Od 1 września 2021 r. planujemy uruchomienie następujących kursów w kwalifikacjach:

KKZ2020 550

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe nie ma egzaminów wstępnych. O przyjęciu na kurs do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy do kontaktu. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania i doradzimy w wyborze najlepszej formy kształcenia.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie potwierdzony podpisem kandydata dostępny na stronie www.nowawies.ckziu.edu.pl lub w sekretariacie szkoły. Pobierz wniosek.
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Wybierz zawód dla Siebie… postaw na przyszłość