Hanna Rejnchard

1 i 2 grudnia 2021 r. uczniowie klas trzecich technikum CKZiU uczestniczyli w certyfikowanym, dwudniowym kursie online.
Celem szkolenia było upowszechnienie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.
Tematyka spotkania dotyczyła zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu istotnych obszarów z zakresu prawa pracy. Kurs prowadzili specjaliści i praktycy z Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Wiedza zdobyta podczas szkolenia przyczyni się z pewnością do pokonywania barier związanych
z wejściem na rynek pracy, uświadomienia własnych praw i obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Zobacz zdjęcia...