Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Rekrutacja w szkołach dla dorosłych

Elżbieta Wojtera

REKRUTACJA TRWA - BEZPŁATNE szkoły dla dorosłych w CKZiU w Nowej Wsi
Kierunki kształcenia w szkołach i kwalifikacyjne kursy zawodowe dostępne dla osób dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pozwalają na zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności praktycznych. Naszym priorytetem jest tworzenie placówki przyjaznej i zapewniającej warunki do przestronnego rozwoju. Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie, rzetelnie przekazywana wiedza i przyjazna atmosfera. 
Kształcenie w szkołach dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest bezpłatne.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie. 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – podbudowa szkoła podstawowa lub gimnazjum. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowani są na sem. III tzn. do klasy drugiej.
2. Szkoły Policealne dla Dorosłych w zawodach: florysta – nauka trwa 1 rok oraz technik administracji – nauka trwa 2 lata.
3. Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia.
Nauka trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem zawodowym w zakresie drugiej kwalifikacji.
Kierunki kształcenia:1
• technik handlowiec,
• technik usług fryzjerskich.

4. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe o wielu kierunkach:
2- ogrodnik, technik ogrodnik
5- florysta
- technik administracji
- technik rachunkowości
- technik ekonomista
- technik architektury krajobrazu
- technik handlowiec
- technik usług fryzjerskich
3- opiekun osoby starszej
- opiekunka dziecięca
4- opiekun w domu pomocy społecznej


Osoby, które są zainteresowane naszą ofertą kształcenia, zapraszamy do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w godzinach pracy sekretariatu szkoły od 8.00-15.00.

Pełna oferta kształcenia dla Dorosłych na stronie internetowej www.nowawies.ckziu.edu.pl w zakładce Rekrutacja do szkół dla Dorosłych. 
Zapraszamy również na www.facebook.com/ckziunowawies
Nauka w CKZiU Nowa Wieś to szansa na zdobycie nowych kompetencji i umiejętności – zapraszamy.

 

Szkoły dla dorosłych 2024-25

Elżbieta Wojtera

Informacje o szkołach oraz druki wniosków znajdują się w Menu po prawej stronie poniżej.

architektura krajobrazu

 

florysta

 

ogrodnik

 

branżowa technik handlowiec

 

branżowa technik usług fryzjerskich

 

technik administracji

 

liceum dla dorosłych

 

opiekun dziecięca

 

opiekun w domu pomocy społecznej

opiekun w domu pomocy społecznej

 

szkoła policealna

kkz

Szkoła policealna

Elżbieta Wojtera

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nowej Wsi
ogłasza nabór na rok szkolny 2022/2023 do szkół dla dorosłych*:

Podstawa prawna:
Na rok szkolny 2023/2024 rekrutacja do Szkół Policealnych dla dorosłych będzie prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r.poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) art.154 oraz Zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznychszkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.

Lp

Typ szkoły

Cykl nauki (w latach)

podbudowa

Forma kształcenia

Zawód

1.

Szkoła Policealna dla Dorosłych

1

Ukończona szkoła średnia,

/nie jest wymagana matura /

zaoczna**

Florysta
sp1

2

Ukończona szkoła średnia,

/nie jest wymagana matura/

zaoczna**

technik administracji

sp2

* Do szkół dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę, za wyjątkiem przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osoby, które nie ukończyły 18 lat.

Formy kształcenia w szkołach dla dorosłych:
forma zaoczna - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (sobota 8.45 – 16.55, niedziela 8.45 –16.55).

Szkoła policealna
Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI

Oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego.
Nauka w szkole trwa 2 lata, w tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych. przez OKE egzaminów zawodowych.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu).
W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.
Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

- działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnejta1
- podstawy prawa cywilnego
- postępowanie w administracji
- podstawy prawa pracy
- podstawy prawa administracyjnego
- podstawy finansów publicznych
- wykonywanie pracy biurowej
- język obcy w administracji

Czego uczysz się na zajęciach?

- gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
- nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych,
- sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
- prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej,
- prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz zarządzaniem zespołem pracowników.

Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji.

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.
Co po szkole?
Jako technik administracji możesz pracować w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

 ta2  ta3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

  

Szkoła policealna Zawód: FLORYSTA

Oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego.
Nauka w szkole trwa 1 rok, w II semestrze słuchacze mogą przystąpić do egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez OKE.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu).
W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.
Jakie przedmioty realizowane są na kieunku Florysta?f1

- materiałoznawstwo roślinne i nieroślinne 
- aranżacje kompozycji florystycznych
- język obcy we florystyce  
- kulturowe podstawy florystyki 
- wykonywanie kompozycji florystycznych

Czego uczysz się na zajęciach?

- znajomości roślin
- rozwijania wrażliwości i wyobraźni plastycznej
- tworzenia kompozycji kwiatowych z kwiatów żywych i suszonych
- tworzenia wiązanek okolicznościowych
- zasad tworzenia dekoracji z roślin

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Co po szkole?
Jako florysta możesz pracować w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój na przyjęcia, salonach florystycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.

f2

f3 

Masz zawód … masz szansę na pracę

Branżowa szkoła II stopnia

Admin

logo

 

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Nowej Wsi

ogłasza nabór na rok szkolny 2023/2024 do Branżowej Szkoły II stopnia

 

Podstawa prawna:
Na rok szkolny 2023/2024 rekrutacja do Branżowej Szkoły II stopnia będzie prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r.poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) art.154 oraz Zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznychszkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia. Nauka w niej trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem zawodowym w zakresie drugiej kwalifikacji.
SŁUCHACZE BĘDĄ KSZTAŁCIC SIĘ W ZAWODACH:

• technik handlowiec,
• technik usług fryzjerskich.

Forma kształcenia: zaoczna
Cykl kształcenia: 4 semestry

 

Na I semestr Branżowej Szkoły II stopnia przyjmowani będą kandydaci, którzy:

• posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,

• posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

• posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

Kształcenie zawodowe odbywa się w formie zaocznej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Wymagania dotyczące nauki w poszczególnych zawodach:

Zawód

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Wymagania

Ilość godz. kształcenia zawodowego

522305 technik handlowiec

HAN.02

Prowadzenie działań handlowych

ukończona jedna z kwalifikacji: A.18 lub AU.20 lub HAN.01.

332 godz./ 3 semestry

514105 technik usług fryzjerskich

FRK.03

Projektowanie i wykonywanie fryzur

ukończona jedna z kwalifikacji: A.19 lub AU.21 lub FRK.03

293 godz. / 3 semestry

Egzaminy zawodowe odbywać się będą po 3 semestrze.
Egzaminy maturalne po 4 semestrze.
Suchacze tej szkoły będą mieli możliwość uzupełnienia wykształcenia do średniego, zdania egzaminu maturalnego oraz uzyskania tytułu technika w nauczanym zawodzie.

 

Branżowa szkoła II stopnia Zawód: TECHNIK HANDLOWIEC

Szkoła jest bezpłatnaprzez cały czas trwania nauki.

Co po szkole?

Absolwent tej szkoły może podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania
w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przygotowany będzie do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

Absolwent zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, działaniach marketingowych, towaroznawstwie, technikach informatycznych, regułach współpracy z kontrahentami, organizacji pracy w punktach sprzedaży, rachunkowości, prawie cywilnym i handlowym.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Jako technik handlowiec będziesz:

  • organizował prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;h2.jpg
  • wykonywał prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
  • prowadził działania reklamowe i marketingowe;
  • organizował i prowadził działalność handlową;
  • zarządzał działalność handlową przedsiębiorstwa.
,,Nie wjedziesz windą na piętro sukcesu, musisz wejść schodami”
Zig Ziglar

 

Zawód ten przechodzi dziś prawdziwą rewolucję i staje się jednym z najbardziej pożądanych na rynku pracy. Wiele nowych branż, zwiększająca się liczba firm zajmujących się sprzedażą, nowe produkty i usługi sprawiają, że dobry handlowiec, mimo sporej konkurencji, nie będzie miał problemów ze znalezieniem pracy.

 

Branżowa szkoła II stopnia Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Szkoła jest bezpłatnaprzez cały czas trwania nauki.

Co po szkole?

Absolwent tej szkoły może prowadzić własny zakład lub znaleźć zatrudnienie w salonach fryzjerskich, salonach kosmetycznych oraz barberskich. Dodatkowo może rozpocząć pracę jako stylista fryzur w agencjach modelingowych lub w firmach weselnych.

Będąc absolwentem Branżowej Szkoły II stopnia i zdobywając tytuł Technika usług fryzjerskich znacznie łatwiej będzie Ci poszerzać kwalifikacje w branży kosmetycznej.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

W trakcie nauki oprócz przedmiotów ogólnokształcących nauka obejmuje przedmioty zawodowe teoretyczne, jak i praktyczne z fryzjerstwa.

fr1Zajęcia praktyczne odbywają się  w szkole w profesjonalnie wyposażonej pracowni fryzjerskiej.

fr3

W pracowni fryzjerskiej każdy słuchacz przypisany jest do kompletnie wyposażonego stanowiska pracy, gdzie uczy się wykonywania zabiegów fryzjerskich, obsługi aparatów, przygotowywania preparatów a także odpowiedzialności za powierzone mu mienie.

Słucfr2hacz uczy się wykonywania zabiegów z zakresu pielęgnacji włosów i skóry głowy, strzyżenia włosów, zabiegów koloryzacji, stylizacji, prostowania keratynowego, zabiegów regeneracyjnych.

Rozwój branży fryzjersko-kosmetycznej  spowodował, że jest ogromne zapotrzebowanie na pracę w salonach kosmetycznych, SPA, gabinetach medycyny estetycznej, salonach fryzjerskich oferujących szeroką gamę usług (również z zakresu kosmetyki ciała).

 Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom  abslolwentom branżowych szkół I stopnia kształcimy i przygotowujemy naszych słuchaczy w branżowej szkole II stopnia do zdobycia pełnych kwalifikacji oraz uzyskania wykształcenia średniego.

 W obecnych czasach fryzjer to nie tylko wykwalifikowany wykonawca fryzury, ale to również kreator wizerunku i wizażysta.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury możesz podjąć studia na każdej uczelni, a w szczególności oferującej naukę pokrewnej specjalności – kosmetologii.

Masz zawód …   masz szansę na pracę

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Elżbieta Wojtera

logoCentrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nowej Wsi
ogłasza nabór na rok szkolny 2022/2023 do szkół dla dorosłych*:

 

Podstawa prawna:
Na rok szkolny 2023/2024 rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych będzie prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r.poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) art.154 oraz Zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznychszkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.

Lp

Typ szkoły

Cykl nauki (w latach)

podbudowa

Forma kształcenia

Zawód

1.

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

4

po szkole podstawowej (absolwenci branżowych szkół I stopnia oraz zasadniczych szkół zawodowych są przyjmowani do klasy II)

zaoczna**

------------

* Do szkół dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę, za wyjątkiem przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osoby, które nie ukończyły 18 lat.

Formy kształcenia w szkołach dla dorosłych:
forma zaoczna** - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (sobota 8.45 – 16.55, niedziela 8.45 –16.55).

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to szkoła zaoczna – możesz więc pracować i zdobywać wykształcenie średnie bez większych zmian w swoim trybie życia.
Czego się nauczysz w Liceum dla dorosłych?
Jesteśmy placówką publiczną, zajęcia prowadzimy zgodnie z podstawami programowymi. Jeżeli jesteś absolwentem branżowej szkoły I stopnia rozpoczniesz naukę od klasy II. Zdobędziesz wiedzę z przedmiotów ogólnych, nauczysz się również języka obcego.

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.
Dlaczego warto ukończyć liceum?
Kończąc naukę będziesz mógł przystąpić do egzaminu maturalnego. Zdobędziesz wykształcenie średnie. Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę u nas w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub po otrzymaniu świadectwa dojrzałości możesz rozpocząć naukę na studiach.

indeks

 

Masz wykształcenie…   masz szansę na pracę