Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Forum pracodawców w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Ewa Malowaniec

Pod hasłem „Pracodawca kapitałem nowoczesnej szkoły”, 31 marca 2023 roku zorganizowano w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi forum pracodawców, służące wymianie doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego.
Wyzwania współczesności, przed którymi stają szkoły ponadpodstawowe realizujące powyższą formę kształcenia (technika, szkoły branżowe), wymagają dostosowania spełnianych zadań edukacyjnych i wychowawczych do oczekiwań konkretnych pracodawców. Z kolei sprecyzowane sugestie właścicieli zakładów pracy pozwalają młodzieży uświadomić sobie, że firma, w której odbywają staż lub praktykę zawodową, może być ich docelowym miejscem zatrudnienia, jeśli sprostają wymaganiom pracodawców i w pełni wykorzystają możliwość doskonalenia swoich umiejętności w czasie nauki w szkole. Kadra kierownicza i nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w pełni rozumieją konieczność świadomego uczestnictwa firm współpracujących ze szkołą w procesach kształcenia zawodowego.

W piątkowym forum uczestniczyli przyjaciele Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi – przedstawiciele lokalnych władz oraz pracodawcy, od lat współpracujący z naszą szkołą. Swą obecnością zaszczycili nas: pan Mirosław Maliszewski – Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Związku Sadowników RP, pani Jolanta Sitarek – Wicestarosta Powiatu Grójeckiego, pan Jan Madej – Przewodniczący Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji Rady Powiatu Grójeckiego, pani Barbara Orłowska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Powiatu Grójeckiego, pani Barbara Sygitowicz – zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia, pani Ewa Kruszewska – pracownik Wydziału Edukacji i Zdrowia, pani Monika Lewandowska i pan Łukasz Gowin – pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu, pan Michał Kordus – właściciel firmy KORDUS Szkółkarstwo Ozdobne w Woli Mrokowskiej, pan Sławomir Doliński – współwłaściciel Szkółki Drzew Owocowych Dolińscy w Worowie k. Grójca, pan Krzysztof Zatorski – współwłaściciel firmy DWA JABŁKA w Warce, pan Andrzej Skronik – właściciel firmy AGROBARD w Zalesiu k. Grójca, pan Krzysztof Włodarczyk – kierownik grójeckiego oddziału firmy PROCAM POLSKA w Gdańsku, pani Anna Pękalska – doradca ds. warzyw w firmie PROCAM POLSKA, pan Janusz Miecznik – dyrektor ds. rozwoju produktów sadowniczych w spółce AGROSIMEX w Golianach, pan Rafał Krzyżanowski – właściciel Plantacji i Szkółki Borówki Amerykańskiej w Nowej Wsi, pan Dariusz Dylicki – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu, pan Artur Pietrzycki – właściciel firmy TWÓJ OWOC Sp. z o.o. w Wichradzu, pani Katarzyna Ćwiek – pracownik agencji reklamowej ADBOSS w Warce, pani Zofia Rachubińska – Prezes Zarządu Kancelarii Podatkowej ABACUS SERVICE sp. z o.o. w Jasieńcu, pan Jan Badowski – właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego „Paragraf” w Grójcu, pani Joanna Ziembicka – menager operacyjny Zakładu POLSKIE POMIDORY w Ryczywole, pani Renata Kolbusz – technolog produkcyjny Zakładu POLSKIE POMIDORY w Ryczywole, pan Konrad Kurdej – kierownik hotelu Pałac Mała Wieś w Małej Wsi k. Grójca, pani Anna Chmielewska – kierownik pionu hotelowego Hotelu Sielanka nad Pilicą w Warce.
Pan Mirosław Maliszewski w swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślał, że forum pracodawców to niezwykle cenna inicjatywa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Pan Maliszewski zauważył, że relacje między pracodawcami a szkołą są obecnie bardzo ważne, gdyż służą zapewnieniu polskiej gospodarce wysokiej konkurencyjności na rynkach światowych. Jak się wyraził, „precyzyjne kształcenie” – czyli zgodne z oczekiwaniami pracodawcy – może spowolnić proces pozyskiwania pracowników do różnych branż z innych krajów, a nawet kontynentów.
Zarówno pan Mirosław Maliszewski, jak i pani Jolanta Sitarek zachęcali obecnych na spotkaniu przedstawicieli różnych firm do zacieśnienia współpracy z Centrum. Jak dotąd układa się ona zadowalająco, czego dowodem jest m.in. tworzenie w naszej szkole klas patronackich od 2015 roku. Podczas piątkowego forum podpisane zostały dwie kolejne umowy z nowymi patronami uczniów Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi: Hotelem Pałac Mała Wieś i Hotelem Sielanka nad Pilicą.
O kluczowej roli pracodawców w kształceniu zawodowym mówiła pani Elżbieta Wojtera – wicedyrektor w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Zwróciła szczególną uwagę na system kształcenia dualnego, którego istotą jest połączenie kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwie i uczenia się w szkole. Efektem kształcenia dualnego byłyby różnorodne korzyści: realny wpływ pracodawców na procesy edukacyjne, podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, wspieranie innowacyjnych metod nauczania, dopasowanie programów nauczania w poszczególnych zawodach do potrzeb pracodawców, poznawanie przez uczniów realnego środowiska pracy, rozwijanie kompetencji młodych ludzi.
Ostatnia z wymienionych kwestii stanowiła punkt wyjścia do panelu dyskusyjnego: „Jakich kompetencji oczekują pracodawcy od absolwentów szkół zawodowych?”. Wszyscy jego uczestnicy podkreślali konieczność doskonalenia kompetencji miękkich u przyszłych pracowników. Pan Artur Pietrzycki – właściciel firmy TWÓJ OWOC – wymieniał umiejętność współpracy, chęć rozwijania się, skupienie na celu i nastawienie na realizację zadań jako cechy osobowości, które ceni u swoich pracowników. Pan Jan Badowski – właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego „Paragraf” w Grójcu – zwrócił uwagę na kulturę osobistą, słowność, niezawodność, odpowiedzialność i uczciwość osób, które wybiorą zawód zaufania publicznego, jakim jest doradca podatkowy. Pan Badowski podkreślił, że jego wysokim wymaganiom w zakresie powyższych kompetencji należycie sprostały trzy absolwentki Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi, które w minionych latach zatrudnił w swojej kancelarii. Pan Konrad Kurdej – kierownik hotelu Pałac Mała Wieś – wskazał na aktywne słuchanie, kreatywność, pozytywne nastawienie i życzliwość jako cechy niezbędne w pracy w branży hotelarskiej i turystycznej. Pani Monika Lewandowska i pan Łukasz Gowin z Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu omówili bieżące problemy lokalnego rynku pracy, takie jak duża fluktuacyjność pracowników, wysokie wymagania stawiane pracodawcom, niewłaściwa organizacja własnej pracy i nieefektywne zarządzanie czasem. Wskazali również kompetencje pożądane przez pracodawców: elastyczność, przystosowywanie się do zmieniającego się środowiska, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. We współczesnym świecie ważne są również nowoczesne kompetencje cyfrowe, nieodzowne w profesjonalnym prowadzeniu firmowych i prywatnych social mediów.
Różne punkty widzenia uczestników panelu dyskusyjnego znalazły konsensus w postaci wniosku o konieczności ścisłej współpracy szkoły, pracodawców organizujących praktyki i staże zawodowe oraz organu prowadzącego szkołę. Wymiana informacji jest niezwykle ważna i sprzyjać będzie motywowaniu uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce, co jest szczególnie ważne w obecnym, popandemicznym okresie. Pan Jan Badowski zgłosił postulat dostosowywania oferty stażów pracowniczych, finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu, do typu kwalifikacji absolwentów lokalnych szkół średnich w danym roku. Pan Michał Kordus podkreślił znaczenie inicjatywności uczniów, rozpoczynających praktykę zawodową, w zakresie ich oczekiwań wobec firmy, w której realizują tę formę doskonalenia. Pozostali rozmówcy zwrócili także uwagę na niecierpliwość młodych pracowników, ograniczoną koncentrację na obszernych komunikatach.
Jak wynika z powyższych konstatacji, istotne jest zdefiniowanie wspólnych celów pracodawców i szkół kształcących w określonych zawodach. Pozwala to odpowiednio wcześnie zwrócić uwagę na wzmacnianie kompetencji miękkich, pożądanych przez zatrudniających i dostosować procesy dydaktyczne i wychowawcze, realizowane w szkole. Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami. Ta współpraca jest korzystna dla każdej ze stron.
Serdecznie dziękujemy Pracodawcom za aktywne uczestnictwo w forum, przekazane spostrzeżenia poparte doświadczeniem, za wolę współpracy w podnoszeniu jakości kształcenia naszych uczniów. Zobacz więcej zdjęć...