Elżbieta Wojtera

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nowej Wsi
ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020 do szkół dla dorosłych*:

Podstawa prawna:

Na rok szkolny 2019/2020 rekrutacja do szkół policealnych dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych będzie prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe( Dz. U. z 2017r. poz. 59), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610) oraz Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

Lp