Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoły policealne

Elżbieta Wojtera

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nowej Wsi
ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020 do szkół dla dorosłych*:

Podstawa prawna:

Na rok szkolny 2019/2020 rekrutacja do szkół policealnych dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych będzie prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe( Dz. U. z 2017r. poz. 59), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610) oraz Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

Lp

Typ szkoły

Cykl nauki (w latach)

podbudowa

Forma kształcenia

Zawód

1.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

3

Po gimnazjum

Uwaga - możliwość rozpoczęcia nauki od drugiego roku dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych /BRANŻOWYCH

zaoczna**

------------

2.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

4

 

zaoczna**

------------

3.

Szkoła Policealna dla Dorosłych

1

Ukończona szkoła średnia,

/nie jest wymagana matura /

zaoczna**

florysta

opiekun medyczny

2

Ukończona szkoła średnia,

/nie jest wymagana matura/

zaoczna**

technik administracji

opiekun osoby starszej

 

* Do szkół dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę, za wyjątkiem przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osoby, które nie ukończyły 18 lat.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1562)


Formy kształcenia w szkołach dla dorosłych:

forma zaoczna - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (sobota 8.45 – 17.20, niedziela 8.45 –17.20).

I. Termin składania dokumentów przez kandydatów do szkół dla dorosłych:

od 24 czerwca od godz. 10.00

do 28 czerwca do godz. 16.00

II. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

od 16 lipca od godz. 12.00

do 24 lipca do godz. 10.00

III. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

25 lipca godz. 12.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

I . Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków

od 1 sierpnia od godz. 10.00

do 3 sierpnia do godz. 15.00

II. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

30 sierpnia godz. 16.00

Wymagane dokumenty

  • do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych: wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej potwierdzony podpisem kandydata dostępny na stronie www.nowawies.ckziu.edu.pl lub w sekretariacie szkoły,
    1 zdjęcie (na odwrocie opisane imieniem i nazwiskiem), oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, kandydaci do klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, składają świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia/zasadniczej szkoły zawodowej.
  • Do szkoły policealnej dla dorosłych: wniosek o przyjęcie potwierdzony podpisem kandydata dostępny na stronie www.nowawies.ckziu.edu.pl lub w sekretariacie szkoły,
    1 zdjęcie (na odwrocie opisane imieniem i nazwiskiem), oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie.

IV. Dodatkowe informacje:

sekretariat, tel. 486672012 lub 486673334 wew.24

strona internetowa: www.nowawies.ckziu.edu.pl

 

 

Masz zawód… masz szansę na pracę