Elżbieta Wojtera

Podstawa prawna:

Na rok szkolny 2018/2019 rekrutacja do szkół policealnych dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych będzie prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r. oraz Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty ws. rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2018/2019. 

Lp

Typ szkoły

Cykl nauki
(w latach)

Podbudowa

Forma kształcenia

Zawód

1.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

3

Gimnazjum
lub
8-letnia szkoła podstawowa

zaoczna**

-

Uwaga - możliwość rozpoczęcia nauki od drugiego roku dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

2.

Szkoła Policealna dla Dorosłych

1

Ukończona szkoła średnia,

/nie jest wymagana matura /

zaoczna**

florysta

opiekun medyczny

2

Ukończona szkoła średnia,

/nie jest wymagana matura/

zaoczna**

technik administracji

technik rachunkowości

 

* Do szkół dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę, za wyjątkiem przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osoby, które nie ukończyły 18 lat.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1562)

Formy kształcenia w szkołach dla dorosłych:

forma zaoczna - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (piątek od godz. 16.30 – 19.40, sobota 8.45 – 17.20, niedziela 8.45 – 15.40).

I. Termin składania dokumentów przez kandydatów do szkół dla dorosłych:

od 25 czerwca od godz. 10.00

do 28 czerwca do godz. 16.00

II. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 16 lipca do godz. 10.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

I . Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków

od 1 sierpnia do 8 sierpnia

II. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 31 sierpnia do godz. 12.00

III. Wymagane dokumenty:

-  do Liceum Ogólnokształcącego: wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej potwierdzony podpisem kandydata dostępny na stronie www.nowawies.ckziu.edu.pl lub w sekretariacie szkoły,
2 zdjęcia (na odwrocie opisane imieniem i nazwiskiem), oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, kandydaci do klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, składają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.

-  Do szkoły policealnej: wniosek o przyjęcie potwierdzony podpisem kandydata dostępny na stronie www.nowawies.ckziu.edu.pl lub w sekretariacie szkoły, 2 zdjęcia (na odwrocie opisane imieniem i nazwiskiem), oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej.

 

IV. Dodatkowe informacje: sekretariat, tel. 486672012 lub 486673334 wew.24 strona internetowa: www.nowawies.ckziu.edu.pl

 

 

Masz zawód … masz szansę na pracę