Elżbieta Wojtera

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nowej Wsi
ogłasza nabór na rok szkolny 2017/2018
do klas pierwszych publicznych szkół dla dorosłych*:

Podstawa prawna:
Na rok szkolny 2017/2018 rekrutacja do szkół policealnych będzie prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)
Zarządzenia Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018).

Lp

Typ szkoły

Cykl nauki (w latach)

Podbudowa

Forma kształcenia

Zawód

1.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

3

Gimnazjum lub 8 - letnia szkoła podstawowa

zaoczna**

-

Uwaga - możliwość rozpoczęcia nauki od drugiego roku dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

-

2.

Szkoła Policealna dla Dorosłych

1

Ukończona szkoła średnia,
/nie jest wymagana matura/

zaoczna**

florysta

opiekun medyczny

2

Ukończona szkoła średnia,
/nie jest wymagana matura/

zaoczna**

technik administracji

technik rachunkowości

* Do szkół dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę, za wyjątkiem przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osoby, które nie ukończyły 18 lat – Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat.

Formy kształcenia w szkołach dla dorosłych:
forma zaoczna oznacza, że zajęcia odbywają się co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni w wymiarze godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonym w ramowym planie nauczania szkoły dla dorosłych.** Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (piątek od godz. 16.30 – 19.40, sobota 8.45 – 17.20, niedziela 8,45 – 15.40).

I. Termin składania dokumentów przez kandydatów do szkół dla dorosłych:

od 26 czerwca od godz. 10.00
do 29 czerwca do godz. 16.00

II. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

do 24 lipca do godz. 12.00

III. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 25 lipca do godz. 12.00


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

I . Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków

od 1 sierpnia do 3 sierpnia

II. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

od 28 sierpnia od godz. 10.00 do 30 sierpnia godz. 16.00

III. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 31 sierpnia do godz. 12.00

IV. Wymagane dokumenty:

  • do Liceum Ogólnokształcącego: wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej potwierdzony podpisem kandydata dostępny na stronie www.nowawies.ckziu.edu.pl lub w sekretariacie szkoły,
    2 zdjęcia (na odwrocie opisane imieniem i nazwiskiem), oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, kserokopia dowodu osobistego, kandydaci do klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, składają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.
  • Do szkoły policealnej: wniosek o przyjęcie potwierdzony podpisem kandydata dostępny na stronie www.nowawies.ckziu.edu.pl lub w sekretariacie szkoły, 2 zdjęcia (na odwrocie opisane imieniem i nazwiskiem), oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, kserokopia dowodu osobistego

V. Dodatkowe informacje: sekretariat, tel. 486672012 lub 486670371 strona internetowa: www.nowawies.ckziu.edu.pl

   Masz zawód … masz szansę na pracę