Admin

pedagog

Do zadań PEDAGOGA SZKOLNEGO należą m.in.:

 • Rozpoznanie indywidualnych potrzeb, trudności i niepowodzeń uczniów
 • Zapobiegać i rozwiązywać sytuacje konfliktowe wśród uczniów
 • Określać formy i sposoby udzielania pomocy uczniom, pedagog szkolny wydaje opinie i zalecenia dotyczące stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania luk w nauce
 • Współpracuje z Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi w zakresie konsultacji
  metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy
  w indywidualnych przypadkach
 • Organizuje i prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, na które zapraszam uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oraz mających trudności w czytaniu i pisaniu w każdy poniedziałek i środę od godz. 15.00
 • Współpracuje z wychowawcami, nauczycielami
 • Koordynuje działania podejmowane na terenie szkoły z zakresu preorientacji zawodowej dla uczniów ( udziela pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia)
 • Prowadzi zajęcia integracyjne, wychowawcze, prozdrowotne, profilaktyczne, itp.
 • Szczególnie ważnym zadaniem mojej pracy jest współpraca z rodzicami( rozmowy, konsultacje ułatwiające rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinach i życiu szkoły)

pedagog1550